Επεξεργαστής ήχου#

Ο επεξεργαστής ήχου προβάλλεται όταν επιλέγεται μια περιοχή ήχου.

../../_images/audio-editor.png

Audio editor#

Ταξινόμος ήχου#

Ο ταξινόμος ήχου αναφέρεται στο τμήμα ταξινόμου του επεξεργαστή ήχου.

../../_images/audio-arranger.png

Audio arranger#

The arranger shows the following indicators and controls.

  • Waveform

  • Fades

  • Amplitude line

  • Part selection

Changing the Amplitude#

The amplitude of the clip can be changed by clicking and dragging the orange horizontal line up or down.

Changing Fades#

Fade in/out positions can be changed by clicking and dragging near the top where the fade in ends or where the fade out starts.

Συμβουλή

The cursor will change to a resize left/right cursor.

Fade curviness can be changed by clicking and dragging the body of fades upwards or downwards.

Συμβουλή

The cursor will change to a resize up cursor.

Selecting Parts#

Audio parts can be selected by clicking and dragging in the bottom half of the arranger.

Συμβουλή

The cursor will change to a range selection cursor.

Audio Functions#

Audio functions are logic that can be applied to transform the selected audio part.

The following functions are available.

Invert

Invert the polarity of the audio.

Normalize Peak

Normalize the audio so that its peak is 0dB.

Linear Fade In

Fade the audio from silence to full amplitude.

Linear Fade Out

Fade the audio from full amplitude to silence.

Nudge

Shift the audio by 1 sample backward or forward.

Reverse

Reverse the audio (play back backwards).

External Program

Run an external program (such as Audacity) to edit the audio.

../../_images/edit-audio-external-app.png

Edit the selected audio in an external app#

The selected program will be run with the path to a temporary file as an argument. Normally, the application will open that file, otherwise you will have to open it manually.

Συμβουλή

You can select and copy the path in the dialog.

Once you’ve made your changes to the file, close the external app and press OK. Zrythm will then apply your changes to the selected audio part.

Σημαντικό

The length of the audio must stay exactly the same, otherwise this operation will fail.

Guile Script

Not available yet.