Επισκόπηση#

Track Overview#

Tracks are the main building blocks of projects. Tracks appear in the tracklist and contain various events such as regions.

../_images/track.png

A track in the tracklist#

Most types of tracks have a corresponding channel that appears in the Mixer. See Κανάλια for more info.

../_images/channel.png

A channel in the mixer#

There are various kinds of tracks suited for different purposes, explained in the following sections. Some tracks are special, like the Chord Track and the Marker Track, which contain chords and markers respectively.

Σημαντικό

Στο Zrythm, τα κομμάτια ομάδων χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση σημάτων (απευθείας δρομολόγηση), τα κομμάτια εφέ/διαύλων χρησιμοποιούνται για εφέ/αποστολές και τα κομμάτια φακέλων (έρχονται σύντομα) χρησιμοποιούνται στην τοποθέτηση κομματιών μέσα στον ίδιο φάκελο και την εκτέλεση κοινών διεργασιών.

Επιπρόσθετα, το Zrythm χρησιμοποιεί κομμάτια οργάνων για πρόσθετα οργάνων, όπως συνθεσάιζερς και κομμάτια MIDI για πρόσθετα MIDI, όπως ένας αρπετζιέιτορ MIDI.

This may be different from what most other DAWs do.

Διεπαφή κομματιών#

../_images/track-interface.png

Track interface#

Κάθε κομμάτι έχει ένα χρώμα, ένα εικονίδιο (αντίστοιχο προς τον τύπο του), ένα όνομα και διάφορα κουμπιά. Τα κομμάτια που μπορούν να έχουν λωρίδες, όπως τα κομμάτια οργάνων, θα έχουν επίσης μια ρύθμιση να προβάλουν κάθε λωρίδα όπως παραπάνω. Τα κομμάτια που έχουν αυτοματισμό θα έχουν μια ρύθμιση να προβάλουν κομμάτια αυτοματισμού όπως παραπάνω.

Αν το κομμάτι παράγει εξαγόμενο, θα έχει έναν μετρητή στη δεξιά πλευρά δείχνοντας το τρέχον επίπεδο.