Επισκόπηση#

Ορίστε μια λίστα όρων και ορισμών που θα είναι χρήσιμοι στις ακόλουθες ενότητες.

Κεφαλή αναπαραγωγής#

Η playhead είναι η τρέχουσα θέση στο τραγούδι. Προβάλλεται ως μια κόκκινη γραμμή μέσα στους ταξινόμους.

../_images/playhead.png

The playhead#

Θέση#

Το Zrythm χρησιμοποιεί το εξής φορμάτ για τις θέσεις:

bar.beat.sixteenth-note.tick

Κάθε δέκατο έκτο νότας έχει σταθερά 240 τικ.

Συμβουλή

Ticks are expressed in decimals.