Διεργασίες κομματιών#

Μετακίνηση κομματιών#

Τα κομμάτια μπορούν να μετακινηθούν κάνοντας κλικ και σύροντας μέσα στον κενό χώρο στο κομμάτι, και ρίχνοντάς το σε άλλον προορισμό. Οι προορισμοί ρίψης θα επισημανθούν όπως μετακινείτε το κομμάτι.

Copying Tracks#

Tracks can be copied/cloned by clicking and dragging the selected tracks while holding Control.

Διαγραφή κομματιών#

Tracks can be deleted by right-clicking them and selecting Delete.

Πρακτική συμβουλή

Όλες οι διεργασίες κομματιών μπορούν να αναιρεθούν.