Διαμορφωτές#

Οι διαμορφωτές είναι οποιαδήποτε πρόσθετα που έχουν τουλάχιστον μία θύρα εξαγωγής CV. Αυτές οι θύρες CV μπορούν να δρομολογηθούν σε οποιαδήποτε παράμετρο που μπορεί να αυτοματοποιηθεί μέσα στο Zrythm. Για παράδειγμα, μπορείτε να δρομολογήσετε ένα LFO σε μια παράμετρο κατωφλιού αποκοπής φίλτρου για να τροποποιηθεί η τιμή της.

Καρτέλα διαμορφωτών#

Zrythm has a modulators tab in the bottom panel that can hold any number of modulators and a fixed number of macro knobs.

../_images/modulators-tab.png

Modulators and macro knobs are associated with the Modulator Track, which contains all modulators in the Project.

Προσθήκη διαμορφωτών#

Τα πρόσθετα διαμορφωτών μπορούν να συρθούν και να ριχτούν από τον Περιηγητής προσθέτων στην καρτέλα διαμορφωτών. Τα πρόσθετα διαμορφωτών μπορούν να φιλτραριστούν μέσα στον περιηγητή προσθέτων.

Δρομολόγηση διαμορφωτών#

Οι εξαγωγές διαμορφωτών μπορούν να δρομολογηθούν σε controls που μπορούν να αυτοματοποιηθούν κάνοντας κλικ πάνω στο βέλος και ακολουθώντας την υπόδειξη για να επιλεγεί ο προορισμός.

../_images/modulator-route.png ../_images/modulator-route2.png

Macro Knobs#

Macro knobs are simple controls that can be used to control multiple parameters. They can be automated in the Modulator Track, and you can also route envelopes like LFOs to them.

Adding Inputs#

Click the Add button on the left side of a macro knob to add inputs to modulate the macro knob.

Routing to Outputs#

Click the arrow button on the right side of a macro knob to route it to one or more controls. The process is similar to modulator output routing.