Θύρες#

Πριν ασχοληθεί κανείς με τις συνδέσεις, είναι απαραίτητο να γίνουν αντιληπτές κάποιες βασικές πληροφορίες για τις θύρες.

Οι θύρες είναι οι κύριοι λίθοι που χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση σημάτων σε όλο το Zrythm. Μια θύρα δεν επεξεργάζεται τίποτα από μόνη της, και συνήθως αποτελεί μέρος ενός processor, όπως ενός προσθέτου ή ενός κομματιού.

../_images/ports-and-processor.png

2 input ports connected to a processor, which produces output to 2 output ports#

For example, an instrument track has a MIDI input port it uses to read MIDI data from and 2 Audio output ports where it copies the stereo signal after being processed.

Κατευθύνσεις θυρών#

Είσοδος

The port receives signals

Έξοδος

The port sends signals

Τύποι θυρών#

Ήχος

Ports of this type receive or send raw audio signals

Γεγονός

Event ports are mainly used for routing MIDI signals

Χειριστής

Control ports are user-editable parameters that can also be automated in automation lanes

CV

CV ports handle continuous signals and can be used to modulate control ports

Συνδέσεις θυρών#

Οι θύρες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, εφόσον είναι ίδιου τύπου και αντίθετης κατεύθυνσης, με εξαίρεση τις θύρες CV, οι οποίες μπορούν να δρομολογηθούν και σε θύρες CV και σε θύρες χειριστών.

Όταν οι θύρες είναι συνδεμένες, το σήμα από την πηγαία θύρα προστίθεται στη θύρα προορισμού κατά την επεξεργασία.

../_images/audio-track-graph-emphasized.png

Port connection graph for an audio track#

In the above example, the output audio port TP Stereo out L is connected to the input audio port Ch Pre-Fader in L. This connection is created automatically by Zrythm internally.