Προϋποθέσεις συστήματος#

Υλικό#

  • x86_64 (64-bit), i686 (32-bit), powerpc64le (PowerPC), armhf (ARMv7) or aarch64 (ARMv8)

Λειτουργικό σύστημα#

  • GNU/Linux, FreeBSD, Windows ή MacOS

Συστάσεις#

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Για ομαλή εργασία, συνιστούμε τη χρήση επεξεργαστή με τουλάχιστον 2GHz ταχύτητας ρολογιού και τουλάχιστον 4 πυρήνες στο σύνολο.

Οθόνη

Συνιστάται να έχετε τουλάχιστον 16 ίντσες ελεύθερου χώρου στην οθόνη για να δουλέψετε αποτελεσματικά με το Zrythm.

Διεπαφή ήχου

Μια διεπαφή ήχου προσφέρει χαμηλή καθυστέρηση μεταφοράς (latency) και καλύτερη ποιότητα από ενσωματωμένες κάρτες ήχου (ειδικά αν γίνεται ηχογράφηση).

Πληκτρολόγιο MIDI

For quickly trying out melodies, recording and controlling knobs and buttons.

JACK#

When using the JACK backend, JACK needs to be set up and configured before running Zrythm. You will find lots of information online about how to configure JACK, such as Demystifying JACK - A Beginners Guide to Getting Started with JACK, so we will skip this part.

Memory Locking#

Zrythm requires memory locking privileges for reliable, dropout-free operation. In short, if data is not locked into memory, it can be swapped by the kernel, causing xruns when attempting to access the data.

Realtime Scheduling#

Zrythm requires realtime scheduling privileges for reliable, dropout-free operation. Realtime (RT) scheduling is a feature that enables applications to meet timing deadlines more reliably.

GNU/Linux#

To set up these privileges for your user, see How do I configure my linux system to allow JACK to use realtime scheduling?.

FreeBSD#

To set up these privileges for your user, change the user class” memorylocked value in /etc/login.conf.

Open File Limit#

On startup, Zrythm will attempt to increase the maximum limit of files it can open. You should give your user enough permissions to allow this.