Γραμμή εντολών#

Το Zrythm παρέχει κάποιες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το CLI.

zrythm#

Εκτελέσιμο αρχείο Zrythm.

-h, --help#

Print a list of available options.

--pretty#

Pretty-print the output (where applicable).

-p, --print-settings#

Print all the user settings. Can be combined with zrythm --pretty to get pretty-printed output, like below.

../_images/print-settings.png
--reset-to-factory#

Reset user settings to their default values.

Σημείωση

Only affects the settings printed with zrythm -p. This will not affect any files in the Zrythm user path.

Προειδοποίηση

Αυτό θα καθαρίσει ΟΛΕΣ τις ρυθμίσεις του χρήστη σας.

--audio-backend=BACKEND#

Override the audio backend to use.

BACKEND is one of: alsa, dummy, jack, pa, pulse, rtaudio, sdl

--midi-backend=BACKEND#

Override the MIDI backend to use.

BACKEND is one of: dummy, jack, rtmidi, windows_mme

-v, --version#

Print version information.

Εκτυπώνει την έκδοση του Zrythm.

zrythm_launch#

Ένα περιτύλιγμα γύρω από το zrythm που θέτει τα σωστά μονοπάτια πριν την εκκίνηση του Zrythm. Όλες οι ρυθμίσεις για το zrythm μπορούν επίσης να περαστούν στο zrythm_launch.