Μεταβλητές Περιβάλλοντος#

Zrythm understands the following environment variables. They can be configured in .bashrc or a similar shell configuration file, the operating system’s settings, or they can be passed directly when running zrythm or zrythm_launch, like: ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN=1 zrythm_launch

ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN#

Ορίστε στο 1 για να απενεργοποιήσετε τη σάρωση προσθηκών.

Example: ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN=1

ZRYTHM_DSP_THREADS#

Number of DSP threads to use. Defaults to number of CPU cores - 1.

ZRYTHM_DEBUG#

Ορίστε στο 1 για να εμφανίσετε επιπλέον πληροφορίες χρήσιμες για τους προγραμματιστές.