Χτύποι ανά λεπτό (BPM) και μέτρα#

BPM#

The BPM can be set to between 40 and 360 by clicking and dragging the BPM widget.

../_images/bpm-widget.png

Κάνοντας κλικ και σύροντας το ακέραιο μέρος θα αλλάξει τον ακέραιο (π.χ., από 140.24 σε 141.24), ενώ κάνοντας κλικ και σύροντας το δεκαδικό μέρος θα αλλάξει τη δεκαδική τιμή (π.χ. από 140.24 σε 140.25).

Μέτρο#

../_images/time-sig.png

Το μέτρο διαχωρίζεται στα εξής

Χτύποι ανά μπάρα

Αυτός είναι ο πάνω αριθμός που υποδεικνύει τον αριθμό χτύπων που πρέπει να υπάρχουν σε μία μπάρα. Μπορεί να οριστεί από 1 έως 16.

Μονάδα χτύπου

Αυτός είναι ο κάτω αριθμός που υποδεικνύει τη μονάδα χτύπου προς χρήση. Μπορεί να οριστεί σε 2, 4, 8 ή 16.

Πρακτική συμβουλή

Widgets like the BPM and Time Signature can be changed by clicking and dragging, or by hovering over them with the cursor and scrolling.