Χειριστές μεταφοράς#

Η αναπαραγωγή ελέγχεται από τους εξής χειριστές μεταφοράς.

../_images/transport-controls.png

Controls#

Εναλλαγή μετρονόμου

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μετρονόμου.

When the metronome is enabled, you will hear metronome ticks during playback at each bar and each beat. The tick at each bar will be more emphasized. This feature is useful for making sure the song stays on beat.

Πρακτική συμβουλή

Τα δείγματα μετρονόμου μπορούν να παρακαμφθούν με τοποθέτηση δικών σας δειγμάτων στον κατάλογο Zrythm σας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ΓΙΑΝΑΓΙΝΕΙ.

Ρυθμίσεις μετρονόμου

Sets the volume of the metronome

Επιστροφή στο σημείο cue κατά την παύση

Toggles whether to return to the Σημείο cue when playback stops.

Ηχογράφηση

Οπλίζει το έργο για ηχογράφηση.

Record options

Sets the settings to use when recording.

Έναρξη

Αν σταματήσει, το τραγούδι θα αρχίσει να παίζει. Αν παίζει ήδη, η κεφαλή αναπαραγωγής θα μετακινηθεί στο σημείο cue.

Παύση

Παύει την αναπαραγωγή. Αν πατηθεί δύο φορές, επιστρέφει στο σημείο cue.

Πίσω

Μετακινεί την κεφαλή αναπαραγωγής προς τα πίσω με μέγεθος 1 σημείου σναπαρίσματος.

Μπροστά

Μετακινεί την κεφαλή αναπραγωγής προς τα μπροστά με μέγεθος 1 σημείου σναπαρίσματος.

Λούπα

Αν ενεργοποιηθεί, η κεφαλή αναπαραγωγής θα τοποθετηθεί πίσω στο σημείο αρχής λούπας όταν φτάσει το σημείο τέλους λούπας.

Playhead Display#

The playhead position can be displayed in either BBT notation (bars.beats.sixteenths.ticks) or actual time (mm:ss.ms). This can be toggled by right-clicking on the playhead position display.

../_images/playhead-display-settings.png

JACK Transport#

Zrythm can sync to JACK transport or become the JACK transport master. These options are available by right-clicking the playhead position display when using the JACK audio backend and will be remembered across projects.

../_images/jack-transport-settings.png