Γλωσσάριο#

a2jmidid#

Το a2jmidid είναι μια εφαρμογή που γεφυρώνει τις θύρες MIDI του συστήματος και το JACK.

AU#

A plugin standard developed by Apple, mainly used on MacOS.

Ισορροπία#

Ισορροπία (ή ισορροπία Stereo) είναι η αριστερή-δεξιά ισορροπία ενός στέρεο ηχητικού σήματος.

Μετατροπή σε ήχο#

Ο όρος bouncing σημαίνει την εξαγωγή σε ήχο.

BPM#

The BPM is the tempo of the song.

Carla#

A plugin host that provides a library Zrythm uses to load some plugins. Plugins loaded through Carla can be bridged to separate processes.

CLI#

CLI είναι η διεπαφή με την οποία αλληλεπιδρούν οι χρήστες όταν πληκτρολογούν εντολές σε ένα τερματικό.

Κλιπ#

Είναι ισοδύναμος όρος με την region.

Χειριστής#

Ο χειριστής είναι μία port με επεξεργάσιμη από τον χρήστη χειριστική τιμή που επηρεάζει έναν επεξεργαστή, όπως ένα πρόσθετο. Για παράδειγμα, ο χειριστής απολαβής. Είναι ισοδύναμος όρος με την Parameter.

CV#

Σε περιβάλλον λογισμικού, το CV αντιπροσωπεύει δεδομένα ελέγχου του ρυθμού ήχου.

DAW#

Το DAW είναι πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση, ηχογράφηση, επεξεργασία, διάταξη, μίξη και μάστερινγκ μουσικής.

DSP#

Στο πλαίσιο του DAW, DSP σημαίνει επεξεργασία του ηχητικού σήματος.

DSSI#

DSSI is a plugin standard for instrument plugins, that has been superseded by LV2.

Ελεύθερο λογισμικό#

Ελεύθερο λογισμικό σημαίνει ότι οι χρήστες ελέγχουν το πρόγραμμα, σε αντίθεση με το ιδιωτικό λογισμικό, όπου το πρόγραμμα ελέγχει τους χρήστες.

JACK#

Το JACK είναι ένας διακομιστής ήχου που προσφέρει χαμηλή καθυστέρηση μεταφοράς για τους χρήστες και παρέχει μια απλή διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών για τους προγραμματιστές. Είναι ο de facto πρότυπος διακομιστής ήχου για επαγγελματικό ήχο σε GNU/Linux.

LADSPA#

LADSPA is an old plugin standard for effect plugins that has been superseded by LV2.

LV2#

Το LV2 είναι ένα επεκτάσιμο, διαπλατφορμικό ανοιχτό πρότυπο για πρόσθετα ήχου. Το LV2 έχει απλή διεπαφή στον πυρήνα του, η οποία συνοδεύεται από πρόσθετα που προσθέτουν πιο προχωρημένη λειτουργικότητα.

MIDI#

Το MIDI είναι το τεχνολογικό πρότυπο για τη διασύνδεση μουσικών οργάνων και υπολογιστών.

Νότα MIDI#

Οι νότες MIDI χρησιμοποιούνται για να πυροδοτήσουν ψηφιακά (ή υλικά) όργανα.

../_images/midi_note.png
Μόνο#

Το ηχητικό σήμα μονού καναλιού (βλέπε επίσης Stereo).

Νόμος παναρίσματος#

TODO

Πανάρισμα#

Το πανάρισμα είναι η διανομή ενός σήματος Mono σε στέρεο ή σε πολυκαναλικό ηχητικό πεδίο.

Παράμετρος#

Είναι ισοδύναμος όρος με το Control.

Πρόσθετο#

Το πρόσθετο είναι μια εξωτερική μονάδα που παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας ήχου στο Zrythm, όπως ένα SFZ όργανο ή ένα LV2 πρόσθετο αντήχησης.

Έργο#

Με τον όρο έργο εννοείται η συνεδρία δουλειάς. Αποθηκεύεται ως κατάλογος που περιέχει το αρχείο έργου μαζί με άλλα επικουρικά αρχεία. Βλέπε Έργα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εύρος#

Το εύρος είναι η επιλογή χρόνου μεταξύ δύο θέσεων.

../_images/ranges.png
Περιοχή#

Η περιοχή (ή Clip) είναι ένα κοντείνερ για νότες MIDI, ήχο ή άλλα γεγονότα. Βλέπε Περιοχές.

SFZ#

Το SFZ είναι ένα φορμάτ αρχείου για ψηφιακά όργανα που βασίζονται στη χρήση δειγμάτων.

SF2#

Το SF2 είναι ο απόγονος του SFZ.

Στέρεο#

Είναι το δικαναλικό ηχητικό σήμα (αριστερά και δεξιά) (βλέπε επίσης Mono).

VST2#

Το ιδιωτικό πρότυπο προσθέτων και ο πρόγονος του VST3. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτού του προτύπου.

VST3#

VST3 is a plugin standard that supersedes VST2. It is better to use VST3 than VST2, because it is released as Free software.

XRUN#

A buffer overrun or underrun. This means that Zrythm was either not fast enough to deliver data to the backend or not fast enough to process incoming data from the backend. Usually XRUNs are audible as crackles or pops. XRUNs usually occur when when the audio engine’s buffer size is too low and the sound card cannot process incoming buffers fast enough (overrun). Some sound cards cannot cope with small buffer sizes, so the buffer length should be increased to ease the work done by the sound card.