Περιηγητής προσθέτων#

The plugin browser makes it easy to browse and filter plugins installed on your computer.

../../_images/plugin-browser.png

Plugin browser#

Filter Tabs#

Plugins can be filtered based on various conditions using the filter tabs at the top. The following tabs are available:

Συλλογή

This tab contains your collections. You can create collections such as MySynths and filter by the selected collections.

Author

Filter by plugin manufacturer/author.

Συμβουλή

Built-in plugins can be found under Zrythm DAW here.

Κατηγορία

Filter by category (Delay, Distortion, etc.).

Πρωτόκολλο

Filter by protocol (LV2, SFZ, etc.).

Πρακτική συμβουλή

You can mix filters from various tabs for a custom search.

Πρακτική συμβουλή

Where applicable, you can Control-click to select multiple rows or deselect a row.

Κουμπιά φίλτρων#

Επιπρόσθετα προς τα παραπάνω, τα πρόσθετα μπορούν να φιλτραριστούν σύμφωνα με τον τύπο τους.

../../_images/plugin-filter-buttons.png

Φιλτράρισμα ανά πρόσθετα διαμορφωτών#

Βλέπε Τύποι προσθέτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους προσθέτων που υπάρχουν.

Συλλογές#

Plugins can be saved inside custom collections. Collections can be created and modified in the Collection tab by using the provided toolbar buttons.

../../_images/plugin-collections.png

Plugin collections#

Plugins can be added to a collection by right-clicking them and selecting a collection to add them too. A collection must be created beforehand.

../../_images/plugin-browser-right-click.png

Option to add the plugin to My collection#

Ενσάρκωση προσθέτων#

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενσάρκωσης προσθέτων:

Σύρσιμο και ρίψη#

Μπορείτε να σύρετε και να ρίξετε το επιλεγμένο πρόσθετο σε κενό χώρο στο χρονολόγιο ή σε κενό χώρο στον μίκτη ώστε να δημιουργήσετε ένα καινούριο κομμάτι χρησιμοποιώντας εκείνο το πρόσθετο.

../../_images/drop-plugin-to-tracklist.png

Dropping a plugin into the tracklist#

../../_images/drop-plugin-to-mixer.png

Dropping a plugin into the mixer#

Εναλλακτικά, μπορείτε να σύρετε το πρόσθετο σε μία θέση μίκτη και να το προσθέσετε εκεί ή να αντικαταστήσετε το προηγούμενο πρόσθετο.

../../_images/drop-plugin-to-slot.png

Dropping a plugin into a slot#

Πρακτική συμβουλή

Dragging also works in plugin slots in the inspector.

Αν το πρόσθετο είναι διαμορφωτής, μπορείτε να το ρίξετε στην καρτέλα διαμορφωτών.

../../_images/drop-plugin-to-modulators-tab.png

Dropping a modulator plugin into the project modulators section#

Διπλό κλικ/είσοδος#

Κάνετε διπλό κλικ στο πρόσθετο ή επιλέξτε το και πατήστε enter στο πληκτρολόγιό σας για να δημιουργήσετε ένα καινούριο κομμάτι χρησιμοποιώντας εκείνο το πρόσθετο.