Δρομολόγηση#

Ομάδες#

Audio group tracks and MIDI group tracks can be created for grouping signals.

To route channels to these tracks, you can click the direct out selector and choose them, similar to how it works in the track properties in the track inspector.

Συμβουλή

The Master track is also a group.

Δίαυλοι/Κομμάτια εφέ#

Audio FX tracks and MIDI FX tracks can be created for sending additional signals to them, in addition to the channel’s main direct output.

Αυτό είναι χρήσιμο για παράδειγμα στην εφαρμογή αντήχησης (reverb) και στον ξεχωριστό έλεγχο του σήματος αντήχησης.

Μπορείτε να αποστείλετε αυτά τα κομμάτια/κανάλια χρησιμοποιώντας το τμήμα αποστολών στον επιθεωρητή κομματιών που εξηγείται στις Αποστολές aux.

Σημείωση

Κάποιοι άλλοι ψηφιακοί σταθμοί επεξεργασίας ήχου χρησιμοποιούν τον όρο bus για να αναφερθούν σε αυτό που το Zrythm ονομάζει group. Παρακαλούμε κρατήστε το αυτό στον νου σας αν προέρχεστε από άλλους σταθμούς διότι είναι διαφορετικά πράγματα στο Zrythm.

Πλευρική αλυσίδωση (sidechaining)#

Παρόμοιο με την αποστολή σημάτων σε κομμάτια εφέ, μπορείτε επίσης να αποστείλετε σήματα σε θύρες πλευρικής αλυσίδωσης προσθέτων, αν διαθέτει το πρόσθετο. Βλέπε Αποστολές aux για λεπτομέρειες.