(actions undo-manager)#

(undo-manager-undo undo_manager)

Βάζει το κομμάτι σε σίγαση.

(undo-manager-redo undo_manager)

Redoes the last undone action.