Παραδείγματα#

Τα ακόλουθα παραδείγματα αποτελούν κοινό κτήμα (CC 0). Αντιγράψτε και τροποποιήστε ελεύθερα.

Δημιουργία κομματιού MIDI με νότες#

;;; Create MIDI track with notes
(use-modules (audio track)
       (audio midi-note)
       (audio midi-region)
       (audio position)
       (audio tracklist)
       (project)
       (zrythm))
(let* ((prj (zrythm-get-project))
    (tracklist (project-get-tracklist prj))
    (track-slot 3)
    (track (midi-track-new track-slot "my midi track"))
    (r-start-pos (position-new 1 1 1 0 0))
    (r-end-pos (position-new 4 1 1 0 0))
    (region (midi-region-new r-start-pos r-end-pos track-slot 0 0))
    (mn-start-pos (position-new 2 1 1 0 0))
    (mn-end-pos (position-new 3 1 1 0 0))
    (note (midi-note-new region mn-start-pos mn-end-pos 80 90)))
 (for-each
  (lambda (pitch)
   (let ((note (midi-note-new region mn-start-pos mn-end-pos pitch 90)))
    (midi-region-add-midi-note region note)))
  '(56 60 63))
 (tracklist-insert-track tracklist track
             track-slot)
 (track-add-lane-region track region 0))

Hello world#

;;; Hello world
(display "Hello, World!")